Lesson #13: Identifying Objects

Leda Jules: Pelly Banks dialect


Mida: Nekū́kʼǎ endį̂? Ledī́ʼ neyûską̄́ī.
Your cup-where?-Tea-Iʼll give you.
Where is your cup? Iʼll give you some tea.
Nekū́kʼǎ endį̂? Ledī́ʼ mekûstlʼī́dī
Your cup-where?-Tea-I’ll pour you.
Where is your cup? Iʼll pour you some tea.
Linda: Eskū́kʼǎʼ kǭ́ą̄ sesʼān lā.
My cup-my house-I put there-assert.
I left my cup at home.
Didī kéh ledī́ʼ ūsdą̄́ī.
This-with-tea-I will drink.
Iʼll use this one.
Mida: Mā kū́kʼǎ etʼā-ā?
Whose-cup-is it-information question?
Whose cup is that?
Linda: Jahyigé Martina kūkʼǎʼ sahʼān lā. Ī metsʼį̄h są̂tʼē.
Here-Martina-her cup-positioned-assert. Hers-must be
I think Martina left her cup here; it must be Martinaʼs cup.
Mida: Ną́ʼ.
Here.
Here. (pouring tea)
Linda: Sṓgá sénláʼ Ene ledī́ dege. Gūkū́kʼǎ nūsʼṓdzī́ sį̄́.
Good-made me-Auntie-tea-for.-Our cups-I will wash-maybe.
Thanks for the tea, Auntie. Iʼll wash our cups

 

Mida: Didī mā bēzéʼ tʼā-ā?
Whose knife is this?
Nebēzéʼ etʼā-ā?
Is it your knife?
Linda: Esbēzéʼ lātʼā.
Itʼs my knife!
Mida: Didī mā kū́kʼǎ etʼā-ā?
Whose cup is this?
Eskū́kʼǎʼ etʼā-ā?
Is this my cup?
Linda: Nekū́kʼǎʼ lātʼā.
Itʼs your cup.
Mida: Didī mā hḗléʼ etʼā-ā?
Whose backpack is this?
Nehḗléʼ etʼā-ā?
Is it your backpack?
Linda: Kathy hḗléʼ lātʼā.
Thatʼs Kathyʼs pack.
Mehḗléʼ etʼā-ā?
Is it her backpack?
Mida: Mā kʼū́géʼ etʼā?
Whose notebook is it?
Mekʼū́géʼ etʼā-ā?
Is it his notebook?
Linda: Brian kū́géʼ lātʼā.
Itʼs Brianʼs notebook.
Metsʼį̄h lātʼā.
Itʼs his.