Lesson #33: In Class

Leda Jules: Pelly Banks dialect

 

Numbers and conjugation of numbers


Martina: Dídū dzenḗs tsʼídāne dénéhtʼéhā?
Now-day-children-how many?
How many students are here today?
Linda: Tsʼídāne łī́gedetʼē zeléʼ gū́līn.
Children-two-only-there are.
There are only two of them.
Kíhseh Mark gā́nestān.
First-Mark-I saw.
I saw Mark earlier.
Tādetʼē jahyigé gígedéł.
Three-here-they go around.
I think three of them may be here somewhere.
Łáhtādé Mark ahdā́ gídah są̂.
Maybe-Mark-up there-heʼs walking around-must be.
Maybe Mark is walking around.
Martina: Kʼū́k tādetʼē gedige shūsléī.
Papers-three-for then-I will gather.
Iʼll get three papers ready for them.
Linda: Ī meyéhgēgūnesgidzī kʼáh enʼį̄́h-ā?
That-with it you write-just-you saw?
Have you seen my pencils?
Tachą̄ łā́ntʼē jahyigé senlāʼ lā.
Yesterday-four-here-you placed plural objects.
There were four here yesterday.
Martina: Computer gāgáh selāʼ megā́nestān.
Computer-beside-plural located-I saw them.
I saw them by the computer.
Nedesk tʼā́t gūdînlā-am?
Your desk-inside-you put-question?
Did you put them in your desk?
Linda: Grade 8 tsʼídāne gedege nístlōnī nessen.
Grade 8-children-for them-many-I need.
I need enough for the grade eight students.
Martina: Grade 8 class kū́hyigé tsʼídāne dénéhtʼéhā?
Grade 8 class-there-children-how many?
How many of them are there in the grade 8 class?
Linda: Łṓlā́ʼ tsʼídāne kū́hyigé gū́līn.
Five-children-there-are.
There are five of them.
Jahyigé tsʼídāne nístlōn.
Here-children-many.
There are lots here.
Ts’ídāne tsísnōʼ gū́līn.
Children-ten-there are.
There are ten children.
Tsʼídāne kolā nístlōn.
Children-already-enough.
Thatʼs more than enough.

Q1: Łedī́hī dénéhtʼéhī yénlīn-ā?
How many candies do you want?
A1: Łī́gedetʼē zeléʼ yénéslīn.
I only want two.
C1: Dā́ne esgāgáh nénlḗ!
Lend me some money!
Dā́ne zǭ́ze esyíntsʼī́t!
Lend me a little change!
A2: Dénéhtʼéhī yénlīn-ā?
How much do you want?
S1: Dīh tādetʼē jahdigé nénédētl
Three grouse took off up this way.
R1: Łī́gedetʼē zelé gā́nestān.
I only see two.
Q3: Kolā teyilī senhtsīn-am?
Did you make any drums yet?
A3: Tādetʼē nesláʼ.
I made three.
A4: Tādetʼē nesláʼ
I made three of them.
A5: Senī dūłą̄́ teyelī esleh.
I didnʼt make any.
A6: Łī́gedetʼē sestsīn.
I made two of them.
or Łī́gedetʼē nesláʼ.
I made two of them.
A7: Kḗntʼēdé teyilī tēsestsīn.
I made all of the drums.
Q 4: Dénéhtʼeh Whitehorse tsʼį̄́ʼ dḗhdēdl-ā?
How many of you went to Whitehorse?
A8: Gūhhonī tādetʼē zeléʼ dzedésdētl.
Only three of us went.
A9: Tādetʼē zeléʼ kū́hdegé dzedésdētl.
Only three of us went there.

ełī́géʼ one
łī́gedetʼē two
tādetʼē three
łā́ntʼē four
łṓlā́ five
łṓlā gadigé ełī́géʼ six
łṓlā́ gādígé łī́gedetʼē seven
łṓlā́ gādígé tādetʼē eight
łṓlā́ gadigé łā́ntʼē nine
tsísnōʼ ten
tsísnōʼ łī́gedetʼē twenty
tsísnō tsísnōʼ one hundred